Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Izabrana nova provincijalna uprava hrvatskih kapucina

kap

Hrvatski kapucini provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića okupljeni na 17. provincijalnom kapitulu pod predsjedanjem fra Štefana Kožuha, zamjenika Generalnog ministra Kapucinskog reda, u samostanu sv. Leopolda Bogdana Mandića u zagrebačkoj Dubravi izabrali su vodstvo provincije u sljedećem trogodištu.
Za provincijalnog ministra izabran je fra Jure Šarčević, a za njegova zamjenika, tj. vikara izabran je fra Goran Rukavina.
Savjetnici novog provincijala su: fra Željko Cestar, fra Ivica Vrbić te fra Ivica Petanjak.
Kapitul danas poslije podne nastavlja svojim radom raspravom o početnom odgoju te uređenju ekonomskog Pravilnika na razini pojedinih samostana i Provincije.