Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Lineamenta za pripravu Generalnoga kapitula 2015.

lineamenta

PREDGOVOR

Skori Generalni kapitul 2015. godine, imat će dinamiku različitu od one koju su prihvaćali prethodni kapituli. U prošlosti je izvješće generalnih ministara – veoma opširno – sačinjavalo također materijal na kojemu su kapitularci trebali raditi. Na sljedećem Kapitulu, pak – po naputku nedavnog Plenarnog vijeća Reda – bt će s jedne strane Izvješće Generalnoga ministra, sa svim predviđenim informacijama, i s druge strane Instrumentum  laboris, koji će pomoći kapitularcima da izluče smjernice za budućnost i da izrade opredjeljenja, smjernice i odluke da prate predloženi hod.

Da bi se došlo do Instrumentum laboris koji bi bio također plod razmišljanja i prijedloga svih jedinica Reda i pojedine braće, predstavljamo ovaj prvi materijal kojega nazivamo Lineamenta. On se naslanja na temeljni zbor teme koju je odlučio Generalni definitorij (Fratres et minores in nostra aetate) i kani uključiti sve jedinice i što je moguće veći broj braće u razmišljanje i u slanje konkretnih prijedloga, tako da se dogodi senzibilizacija i animiranje na razini cijeloga Reda. Lineamenta su plod razmišljanja Generalnoga definitorija, doprinosa nekih službi Generalne kurije, dprinosa predsjednikâ konferencija.

Sada ga svima pružamo i tražimo da ga proučavaju, aktualiziraju i osobito da pošalju svoj doprinos o trećoj točki svakoga dijela, to jest “konkretna opredjeljenja i prijedloge”, jer se osjeća hitna potreba da se nadvlada svaka zapreka koja nam priječi da ideje preobrazimo u djelo- vanje, da trajno prelazimo sa ratio (misli) na operatio (konkretno dje- lovanje/ostvarenje).

Svi će doprinosi biti prihvaćeni i vrednovani, i poslužit će za izra- du Instrumentum  laboris. Prijedlozi će biti ujedinjeni i sažeti sukladno svojim konvergencijama u kategorije prema kritrijima koje će dati Ge- neralni definitorij.

Da se dođe do neophodnog koraka s ciljem da budemo dosljedni i “proročki znakovi” trebamo uočiti i izlučiti sredstva, strategije i neke konkretne načine koje smatramo korisnima i učinkovitima da vjerno živimo svoju karizmu u našemu vremenu.

*Ovdje možete klikom na naslovnicu (gore) podignuti dokument u pdf formatu.