Franjevačka provincija
Sv. Jeronima

Nova generalna uprava Reda franjevaca konventualaca

U nastavku rada Generalnog kapitula Reda franjevaca konventualca koji se održava u Asizu, u srijedu 30. siječnja izabrana je nova generalna uprava Reda ili generalni definitorij. Za generalnog vikara izabran je fra Jerzy Norel koji dolazi iz Poljske provincije svetoga Maksimilijana, za generalnog tajnika izabran je fra Vincenzo Marcoli iz Padovanske provincije svetoga Antuna. Potom su birani generalni asistenti za pojedina područja. Fra Jacek Ciupinski generalni je asistent za Istočnu Europu, fra Tadeusz Swiatkowski generalni asistent za Afriku, fra Jude Winkler generalni asistent za Sjevernu Ameriku, Englesku i Irsku, fra Jorge Rolando Fernandez generalni asistent za Latinsku Ameriku, fra Benedetto Baek generalni asistent za Aziju i Australiju, fra Joaquin Angel Agesta Cuevas generalni asistent za Mediteran te fra Miljenko Hontić generalni asistent za Srednju Europu.
Fra Miljenko Hontić član je Hrvatske provincije svetoga Jeronima franjevaca konventualaca, rođen je 1965. godine u Molvama, svečane zavjete položio je 1990. godine u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 14. lipnja 1990. godine. U Provinciji je obavljao brojne i odgovorne službe. Prošli generalni kapitul izabrao ga je prvi put za generalnog asistenta Srednjo-europskog cetusa Reda, a 30. siječnja 2013. godine ponovno je izabran na tu tešku i odgovornu službu i to na mandat od šest godina.